2019

Konkurs Kompozytorski

im. Henryka Karlińskiego
Legnica – październik 2018 r.

Regulamin

I. KONKURS

 1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.
 2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
 3. Do udziału w konkursie dopuszczone będą utwory skomponowane po 30.09.2017 r., dotąd niepublikowane, niewykonane publicznie oraz nie nagrodzone w innych konkursach.
 4. Jury konkursu nagrodzi trzy utwory, kompozycja nagrodzona I miejscem zostanie wykonana podczas 50. Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT.

II. TEMAT

 1. Przedmiotem konkursu jest utwór na chór a cappella (z ewentualnym użyciem głosów solowych i wskazanych w pkt. II. 4 instrumentów perkusyjnych), do tekstu w języku polskim.
 2. Tematyka utworu dowolna – religijna lub świecka.
 3. W kompozycji dopuszczalne jest użycie następujących instrumentów perkusyjnych: xilofono, marimba [4 .-oktawowa], vibrafono, campane (tubolari), timpani, tubi di bambu (wood wind chimes), blocchi di legnocoreani, castagnette, guiro, cabaza, raganella, frusta, triangolo, cencerro (cowbells), sonagli, flessatono, incudine, lastra, piatti a 2, piattisospesi, tam-tams, tamburo basco, timbales, bongos, tamburo militare, tom-toms, gran cassa.
 4. Nie dopuszcza się użycia elektroniki dźwiękowej, nagrań i środków live electronicmusic.
 5. Czas trwania kompozycji nie może przekraczać 7 min. (należy w partyturze podać dokładny czas).

III. NAGRODY

01. Trzy nagrody:

I nagroda

2500 PLN

II nagroda

1500 PLN

III nagroda

500 PLN

Wysokość nagrody jest kwotą brutto.

02. Prawykonanie zwycięskiego utworu (I nagroda) nastąpi w 2019 roku podczas 50. Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT.

03. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

IV. JURY

 1. Dyrektor konkursu powołuje trzyosobowe Jury konkursu, do którego zapraszani są wybitni specjaliści z zakresu kompozycji chóralnych i chóralistyki.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w 2019 roku podczas 50. Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT.

V. ZGŁOSZENIA

01. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona godłem słownym lub cyfrowym.

02. Partytura powinna zostać przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

2.1. Pocztą tradycyjną – partytura powinna być złożona w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji CD z zapisem w formacie PDF.
2.2. Pocztą elektroniczną – partytura powinna zostać przesłana w formacie PDF. Za skutecznie przesłaną partyturę uznajemy tylko taką, której nadejście potwierdzimy e-mailem zwrotnym na adres, z którego przyszła

03. Obowiązuje komputerowy skład nut.

04. Możliwe jest dołączenie do partytury nagrania zapisu nutowego, jednak brak nagrania nie wpłynie na ocenę Jury.

05. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę (poczta tradycyjna) lub plik (jako załącznik w poczcie elektronicznej) oznaczoną/oznaczony tym samym godłem, zawierającą/zawierający następujące dane:

a) imię i nazwisko kompozytora,
b) data i miejsce urodzenia,
c) narodowość,
d) adres, telefon, adres e-mailowy,
e) oświadczenie, iż zgłoszony utwór nie był dotychczas wykonany publicznie, publikowany,
ani nagrodzony na innym konkursie i powstał po 30.09.2017 r.

5.1. Wszystkie informacje dotyczące kompozytora będą utajnione do momentu rozstrzygnięcia konkursu przez Jury.

06. Partytury należy nadsyłać na następujący adres:

Legnickie Centrum Kultury
59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2, lub:
konkurskompozytorski@lck.art.pl
Z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-maila: KONKURS KOMPOZYTORSKI LEGNICA CANTAT

07. Termin nadsyłania partytur upływa 12 lutego 2019 r. Decyduje data wpływu do organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Partytury nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 3. Nadesłane partytury nie będą zwracane kompozytorom.
 4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do sporządzenia materiałów nutowych i przesłania ich na własny koszt w wymaganym przez organizatorów terminie.
LEGNICA CANTAT

Zarejestruj Się

Masz Pytania?