Ogólnopolski Turniej Chórów

Legnica Cantat 50

24 maja – 2 czerwca 2019
Legnica – październik 2018 r.

Regulamin

CELEM TURNIEJU JEST:

• pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną,
• doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych,
• nawiązywanie kontaktów , wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów ,
• popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok,
• promocja współczesnej literatury chóralnej.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW – LEGNICA CANTAT

Turniej Chórów zainicjowany został przez nieżyjącego już, legnickiego dyrygenta i animatora ruchu muzycznego, Henryka Karlińskiego. Główną nagrodę Turnieju stanowi przechodnia Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy. Chóry, które ją trzykrotnie zdobędą, otrzymają na własność wierną kopię oryginalnej lutni, wykonaną w skali 1:1 z tych samych materiałów i wg tego samego projektu. Od roku 2017 uczestnicy turnieju walczą o kopię nr 1.

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU

 1. Ogólnopolski Turniej Chórów LEGNICA CANTAT 50 odbędzie się w dniach 24 maja – 2 czerwca 2019 r. w Legnicy.
 2. Uczestnikami Turnieju mogą być chóry i kameralne zespoły wokalne (mieszane, żeńskie, męskie, młodzieżowe, dziecięce).
 3. Zespoły pragnące wziąć udział w Turnieju przesyłają:
  • wypełnioną komputerowo kartę uczestnictwa,
  • dobrej jakości nagranie audio trzech utworów a cappella (nośnik: CD lub DVD; format: mp3 lub wave), w tym obowiązkowo przynajmniej jednej kompozycji polskiego twórcy , z tekstem w języku polskim. Wyklucza się nagrania video z dźwiękiem.
  • partytury utworów , które chór wykona podczas konkursu.
 4. Termin nadsyłania kart zgłoszeń do Biura Organizacyjnego upływa dnia 05.02.2019 r .
 5. O zakwalifikowaniu do Turnieju decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów , a jej postanowienia zostaną przekazane chórom do dnia 28.02.2019 r. Kwalifikacja odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań oraz zaproponowanego repertuaru konkursowego.
 6. Chóry zakwalifikowane do udziału w Turnieju przygotowują program konkursowy złożony z dowolnie wybranych utworów . Pożądane jest, aby repertuar konkursowy był stylistycznie zróżnicowany .
 7. Dopuszcza się wykonanie jednej kompozycji z towarzyszeniem instrumentalnym (zapisanym w partyturze).
 8. W repertuarze konkursowym musi znaleźć się kompozycja Stanisława Moniuszki, w związku z obchodami Roku Moniuszkowskiego (2019). Repertuar konkursowy może zawierać więcej utworów polskich kompozytorów z tekstem w języku polskim.
 9. Długość trwania programu nie może przekraczać 20 minut. Po przekroczeniu limitu czasu, występ Chóru może zostać przerwany przez Jury .
 10. Przesłuchania konkursowe odbędą się 1 czerwca (sobota) 2019 r.
 11. Repertuar przyjęty przez Radę Artystyczną na podstawie przysłanych partytur nie może zostać zmieniony . Podana kolejność utworów konkursowych może zostać zmieniona wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Jury.
 12. Zasady udziału zakwalifikowanych chórów w OTCh Legnica Cantat reguluje umowa między organizatorem a instytucją delegującą chór lub samym chórem, jeśli ten posiada osobowość prawną. Treść umowy stanowi załącznik do regulaminu.

RADA ARTYSTYCZNA, JURY KONKURSU

 1. Organizatorzy powołują Radę Artystyczną Turnieju złożoną z doświadczonych dyrygentów chóralnych, reprezentujących różne środowiska.
 2. Rada Artystyczna podejmuje decyzje dotyczące zmiany regulaminu konkursu i kwalifikacji dopuszczającej zgłoszone zespoły do udziału w Turnieju.
 3. Organizatorzy powołują Przewodniczącego Jury, którego okres kadencji wynosi 3 lata.
 4. Przewodniczący Jury proponuje członków Rady Artystycznej oraz Jury, ich powołanie wymaga akceptacji Organizatorów.
 5. Jury dokonuje oceny biorących udział w konkursie zespołów chóralnych, kwalifikując je wg kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Jury dokonuje rozdziału nagród w oparciu o wyniki konkursu.
 7. Skład Rady Artystycznej i Jury jest zmienny.

SYSTEM OCENIANIA

 1. Występy chórów będą oceniane przez Jury na podstawie następujących kryteriów:
  a) technika – technika wokalna i kultura brzmienia, intonacja, rytm;
  b) interpretacja – właściwe zastosowanie dynamiki, agogiki, barwy , konstrukcji frazy , stylu muzycznego, dramaturgii programu konkursowego, stopień trudności repertuaru;
  c) całościowe wrażenie artystyczne – zbudowanie formy każdego prezentowanego utworu, kontakt dyrygenta z zespołem, oddziaływanie na publiczność, śpiew z pamięci.
 2. Na podstawie powyższych kryteriów każdy z członków Jury przyznaje punkty w skali od 0 do 100.
 3. Chóry biorące udział w konkursie mogą otrzymać opinię swojego występu bezpośrednio od Jury, które będzie dostępne po ogłoszeniu wyników Turnieju.

NAGRODY

 1. W Turnieju przewiduje się przyznanie następujących nagród:

Grand Prix

Nagroda główna – Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy

10.000 PLN

I miejsce

Nagroda
im. Henryka Karlińskiego

6.000 PLN

II miejsce

Nagroda Prezydenta
Miasta Legnica

4.000 PLN

III miejsce

Nagroda Dyrektora
Legnickiego Centrum Kultury

3.000 PLN

Nagroda Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Zarządu Głównego w Warszawie za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego.

 

02. Dyplomy: złote, srebrne, brązowe.

Zdobyty dyplom jest wynikiem sumy uzyskanych punktów w przesłuchaniu konkursowym:

 • złoty dyplom 90 – 100 punktów
 • srebrny dyplom 80 – 89,9
 • brązowy dyplom 70 – 79,9
 • dyplom uczestnictwa – poniżej 70 punktów

03. Spośród chórów , które otrzymały Złoty Dyplom, Jury konkursu wyłania laureata nagrody Głównej – Lutni im. Jerzego Libana z Legnicy .

04. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

05. Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.

06. Jury ma prawo innego niż przewiduje regulamin podziału nagród.

07. Decyzje Jury są ostateczne.

SPOTKANIA I KONCERTY

 1. Organizatorzy przewidują dodatkowe spotkania i występy chórów uczestniczących w Turnieju. Odbędą się one w miejscach wskazanych przez organizatora.
 2. Zespoły uczestniczące w turnieju zobowiązane są do uczestniczenia we wskazanych przez organizatorów koncertach i wydarzeniach Turnieju oraz przygotowania stosownego programu.
 3. Szczegółowy harmonogram koncertów towarzyszących zostanie przesłany zespołom do 30.04.2019 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zgłoszenie chóru do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.

LEGNICA CANTAT

Zarejestruj Się

Masz Pytania?