Ogólnopolski Turniej Chórów

Legnica Cantat 51

22–24 MAJA 2020
Legnica – październik 2019 r.

Regulamin

CELEM TURNIEJU JEST:

• pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną,
• doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych,
• nawiązywanie kontaktów , wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów ,
• popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok,
• promocja współczesnej literatury chóralnej.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW – LEGNICA CANTAT

Turniej Chórów zainicjowany został przez nieżyjącego już, legnickiego dyrygenta i animatora ruchu muzycznego, Henryka Karlińskiego. Główną nagrodę Turnieju stanowi przechodnia Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy. Chóry, które ją trzykrotnie zdobędą, otrzymają na własność wierną kopię oryginalnej lutni, wykonaną w skali 1:1 z tych samych materiałów i wg tego samego projektu. Od roku 2017 uczestnicy turnieju walczą o kopię nr 1.

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU

1. Festiwal CHÓRALNY LEGNICA CANTAT 51 odbędzie się w dniach 22-24 maja 2020 r. w Legnicy .
2. Uczestnikami Festiwalu mogą być chóry i kameralne zespoły wokalne (mieszane, żeńskie, męskie, młodzieżowe, dziecięce).
3. Zespoły pragnące wziąć udział w Festiwalu przesyłają:
• wypełnioną komputerowo kartę uczestnictwa,
• dobrej jakości nagranie audio trzech utworów a cappella (nośnik: CD lub DVD; format: mp3 lub wave), w tym obowiązkowo przynajmniej jednej kompozycji polskiego twórcy , z tekstem w języku polskim. Wyklucza się nagrania video z dźwiękiem.
• partytury utworów , które chór wykona podczas konkursu.
4. Termin nadsyłania kart zgłoszeń do Biura Organizacyjnego upływa dnia 05.02.2020 r .
5. O zakwalifikowaniu do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów , a jej postanowienia zostaną przekazane chórom do dnia 29.02.2020 r.
5a. Kwalifikacja odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań oraz zaproponowanego repertuaru konkursowego.
5b. Rada Artystyczna ma prawo na wniosek organizatorów lub członków Rady zaprosić do konkursu wybrane chóry, wówczas zespoły te zwolnione są z obowiązku nadesłania nagrań, wysyłają tylko partytury konkursowe.
6. Chóry zakwalifikowane do udziału w Festiwalu zobowiązane są do wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 zł od osoby.
7. Chóry zakwalifikowane do udziału w Festiwalu przygotowują program konkursowy złożony z dowolnie wybranych utworów. Pożądane jest, aby repertuar konkursowy był stylistycznie zróżnicowany .
8. Dopuszcza się wykonanie jednej kompozycji z towarzyszeniem instrumentalnym (zapisanym w partyturze).
9. W repertuarze konkursowym musi znaleźć się przynajmniej jeden utwór polskiego kompozytora z tekstem w języku polskim
10. Długość trwania programu nie może przekraczać 20 minut. Po przekroczeniu limitu czasu, występ Chóru może zostać przerwany przez Jury .
11. Przesłuchania konkursowe odbędą się 23 maja (sobota) 2020 r.
12. Repertuar przyjęty przez Radę Artystyczną na podstawie przysłanych partytur nie może zostać zmieniony . Podana kolejność utworów konkursowych może zostać zmieniona wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Jury.
13. Zasady udziału zakwalifikowanych chórów w Festiwalu reguluje umowa między organizatorem a instytucją delegującą chór lub samym chórem, jeśli ten posiada osobowość prawną. Treść umowy stanowi załącznik do regulaminu

RADA ARTYSTYCZNA, JURY KONKURSU

1. Organizatorzy powołują Radę Artystyczną Festiwalu złożoną z doświadczonych dyrygentów chóralnych, reprezentujących różne środowiska.
2. Rada Artystyczna podejmuje decyzje dotyczące zmiany regulaminu konkursu i kwalifikacji dopuszczającej zgłoszone zespoły do udziału w Festiwalu.
3. Organizatorzy powołują Przewodniczącego Jury, którego okres kadencji wynosi 3 lata.
4. Przewodniczący Jury proponuje członków Rady Artystycznej oraz Jury, ich powołanie wymaga akceptacji Organizatorów.
5. Jury dokonuje oceny biorących udział w konkursie zespołów chóralnych, kwalifikując je wg kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.
6. Jury dokonuje rozdziału nagród w oparciu o wyniki konkursu.
7. Skład Rady Artystycznej i Jury jest zmienny.

SYSTEM OCENIANIA

1. Występy chórów będą oceniane przez Jury na podstawie następujących kryteriów:
a) technika – technika wokalna i kultura brzmienia, intonacja, rytm;
b) interpretacja – właściwe zastosowanie dynamiki, agogiki, barwy, konstrukcji frazy, stylu muzycznego, dramaturgii programu konkursowego, stopień trudności repertuaru;
c) całościowe wrażenie artystyczne – zbudowanie formy każdego prezentowanego utworu, kontakt dyrygenta z zespołem, oddziaływanie na publiczność, śpiew z pamięci.
2. Na podstawie powyższych kryteriów każdy z członków Jury przyznaje punkty w skali od 0 do 100.
3. Chóry biorące udział w konkursie mogą otrzymać opinię swojego występu bezpośrednio od Jury, które będzie dostępne po ogłoszeniu wyników konkursu.

NAGRODY

  1. W konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród:

Grand Prix

Nagroda główna – Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy

10.000 PLN

I miejsce

Nagroda
im. Henryka Karlińskiego

6.000 PLN

II miejsce

Nagroda Prezydenta
Miasta Legnica

4.000 PLN

III miejsce

Nagroda Dyrektora
Legnickiego Centrum Kultury

3.000 PLN

Nagroda Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Zarządu Głównego w Warszawie za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego.

2. Dyplomy: złote, srebrne, brązowe.
Zdobyty dyplom jest wynikiem sumy uzyskanych punktów w przesłuchaniu konkursowym:
– złoty dyplom 90 – 100 punktów
– srebrny dyplom 80 – 89,9
– brązowy dyplom 70 – 79,9
– dyplom uczestnictwa – poniżej 70 punktów
3. Spośród chórów , które otrzymały Złoty Dyplom, Jury konkursu wyłania laureata nagrody Głównej – Lutni im. Jerzego Libana z Legnicy .
4. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
6. Jury ma prawo innego niż przewiduje regulamin podziału nagród.
7. Decyzje Jury są ostateczne.

SPOTKANIA I KONCERTY

1. Organizatorzy przewidują dodatkowe spotkania i występy chórów uczestniczących w Festiwalu. Odbędą się one w miejscach wskazanych przez organizatora.
2. Zespoły uczestniczące w Festiwalu zobowiązane są do uczestniczenia we wskazanych przez organizatorów koncertach i wydarzeniach Turnieju oraz przygotowania stosownego programu.
3. Szczegółowy harmonogram koncertów towarzyszących zostanie przesłany zespołom do 30.04.2020r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zgłoszenie chóru do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.

LEGNICA CANTAT

Zarejestruj Się

Masz Pytania?